Raymarines policy för standardgaranti

Raymarines policy för standardgaranti

Raymarines standardgaranti gäller för alla Raymarine-produkter (med undantag för vad som uttryckligen uteslutits i denna policy).

Introduktion

LÄS DETTA DOKUMENT NOGGRANT; DET INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION OM VAD SOM TÄCKS ENLIGT DENNA POLICY FÖR STANDARDGARANTIN, KUNDENS SKYLDIGHETER OCH ANDRA VIKTIGA VILLKOR, UNDANTAG OCH FRISKRIVNINGAR.

Dessa villkor har upprättats på engelska. I händelse av avvikelser mellan den engelska textversionen av dessa villkor och eventuell översättning, ska den engelska versionen ha företräde.

1 – Definitioner

”Raymarine”avser Raymarine UK Limited eller ett av dess dotterbolag enligt vad som anges i orderbekräftelsen.
”Bekräftelse”avser bekräftelsen på försäljningsordern eller på ordern som utfärdats av Raymarine till köparen och bekräftar den eller de beställda produkterna, prissättning och andra relevanta villkor för transaktionen.
”Produkt(er)”avser alla Raymarine-produkter, exklusive FLIR-märkta produkter eller produkter som uttryckligen undantagits i detta dokument.
”Raymarine-återförsäljare”avser en av Raymarine godkänd återförsäljare, en förteckning över dessa finns på https://www.Raymarine.com/find-your-local-dealer
”Raymarine-OEM”avser en tillverkare av originalutrustning som installerar Raymarine-produkter på en ny båt och som är båtbyggare auktoriserad av Raymarine.
”Specifikation”avser de specifikationer som levereras till köparen tillsammans med eller i produkten och/eller publiceras på Raymarines webbplats för den tillämpliga versionen av produkten.
”Ursprunglig kund”avser det datum då den nya båten (med av en Raymarine-OEM installerad Raymarine-produkt) först levereras till den första återförsäljarkunden.
”Ersättningsprodukt enligt garantin”avser en produkt som tillhandahålls för att ersätta en defekt produkt enligt denna standardgaranti.
”Renoverad Raymarine-produkt”avser en produkt som har reparerats eller byggts om och helt testats av Raymarine för att säkerställa att den uppfyller alla produktspecifikationer men som kan ha observerbara skönhetsfläckar, men då sådana fläckar inte påverkar produktens prestanda i enlighet med specifikationen.
”Berättigad produkt”avser alla Raymarine-produkter, med undantag för dess trådlösa instrumentdisplayer och handhållna produkter, installerade av en Raymarine-OEM och/eller registrerade av en Raymarine-återförsäljare för att vara berättigade till ombordgaranti.
”Köpare”

avser alla som köper Raymarine-produkter från Raymarine garanteras sina produkter köpta direkt från:

(1) Raymarine, eller

(2) en Raymarine-återförsäljare, eller

(3) en Raymarine-OEM.


2 – Raymarines standardgaranti

Raymarines standardgaranti gäller för alla Raymarine-produkter (med undantag för vad som uttryckligen uteslutits i detta dokument).

Raymarine garanterar alla sina produkter som köps direkt från:

 1. Raymarine, eller
 2. en Raymarine-återförsäljare, eller
 3. en Raymarine-OEM.

Med förbehåll för de villkor och undantag som beskrivs i detta dokument, garanterar Raymarine att produkten/produkterna i alla väsentliga avseenden överensstämmer med specifikationerna vid försäljningstillfället och är fria från defekter i material och utförande vid korrekt användning och service i enlighet med specifikationen/specifikationerna för en period av två (2) år från, antingen:

 1. det datum då produkten/produkterna köptes av köparen, eller
 2. om produkt(er) installerats på en ny båt av en Raymarine-OEM, det datum då fartyget ursprungligen levererades till detaljhandelskunden.

Köparens enda gottgörelse, och Raymarines enda ansvar, för eventuella brott mot denna garanti, är att ersätta eller reparera produkt, som i avsaknad av tillämplig lag om motsatsen, ska vara köparens enda och exklusiva gottgörelse för eventuella garantibrott.

I vissa länder och för de flesta produkter erbjuder Raymarine även en garantiutbytestjänst och ombordgaranti. När de är tillgängliga är dessa tjänster utformade för att bidra till att minimera stilleståndstiden för produkter som kan kräva garantireparation.

Denna standardgaranti omfattar inte en oförutsägbar händelse eller en händelse utom Raymarines rimliga kontroll, och utan Raymarines fel eller försumlighet, inklusive, men inte begränsat till, force majeure, någon statlig myndighets agerande, terrorism, bränder, översvämningar, vindstormar, explosioner, upplopp, naturkatastrofer, krig och sabotage.

RAYMARINE GER INGEN ANNAN GARANTI AV NÅGOT SLAG BETRÄFFANDE PRODUKTEN(ERNA), UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSADE TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. 

RAYMARINE FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALL GARANTITÄCKNING DÄR DEN PÅSTÅDDA BRISTANDE ÖVERENSSTÄMMELSEN BEROR PÅ NORMALT SLITAGE, SKÖNHETSFLÄCKAR INKLUSIVE REPOR OCH BUCKLOR, ÄNDRING, MODIFIERING, REPARATION, FÖRSÖK TILL REPARATION, FELAKTIG ANVÄNDNING, FELAKTIG INSTALLATION, FÖRSUMMELSE, MISSBRUK, FELAKTIG FÖRVARING, HÖGTRYCKSTVÄTTNING, FRAKTSKADOR, KORROSION, UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA PRODUKTANVISNINGAR, SKADA (VARE SIG ORSAKADE AV OLYCKOR ELLER PÅ ANNAT SÄTT), ELLER NÅGON ANNAN OLÄMPLIG SKÖTSEL ELLER HANTERING AV PRODUKT(ERNA) ORSAKADE AV NÅGON ANNAN ÄN RAYMARINE ELLER RAYMARINES GODKÄNDA SERVICEÅTERFÖRSÄLJARE.

DETTA DOKUMENT INNEHÅLLER HELA GARANTIAVTALET MELLAN KÖPARE OCH RAYMARINE OCH ERSÄTTER ALLA TIDIGARE GARANTIFÖRHANDLINGAR, AVTAL, LÖFTEN OCH ÖVERENSKOMMELSER MELLAN KÖPARE OCH RAYMARINE.

DENNA GARANTI FÅR INTE ÄNDRAS UTAN UTTRYCKLIGT SKRIFTLIGT SAMTYCKE FRÅN RAYMARINE.

DEN TILLÄMPLIGA GARANTIN VARKEN EXKLUDERAR ELLER BEGRÄNSAR EN KÖPARES LAGSTADGADE RÄTTIGHETER ELLER KONSUMENTGARANTIER SOM INTE KAN EXKLUDERAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT TILLÄMPLIG STADGAR ELLER NATIONELL LAGSTIFTNING.

Ditt inköpsbevis är viktigt. Förvara det på ett säkert ställe. Om du behöver garantiservice måste du kunna visa upp ditt inköpsbevis. 

Raymarines produkter ersätter inte att ha och utöva det självständiga omdöme och den skicklighet som krävs för att manövrera en båt säkert och effektivt eller engagera sig i någon marin aktivitet.


3 – Undantag

UTÖVER ALLA ANDRA REGLER, VILLKOR, BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG SOM ÄR SPECIFICERADE I DETTA DOKUMENT, ANSVARAR RAYMARINE INTE FÖR, OCH GARANTIN TÄCKER INTE, NÅGOT AV FÖLJANDE.

 1. PRODUKTEN ANVÄNDS FÖR ANNAT ÄNDAMÅL ÄN MARIN AKTIVITET ELLER ANVÄNDAS UTANFÖR DEN MARINA MILJÖN ELLER PÅ ANNAT SÄTT SOM ANGES I SPECIFIKATIONEN;
 2. RAYMARINE GARANTERAR INTE PRODUKTER SOM ÄR AVSEDDA ATT FÖRBRUKAS ELLER BYTAS UT, INKLUSIVE (UTAN BEGRÄNSNING) SÄKRINGAR, BATTERIER, DRIVREMMAR, IMPELLERBÄRARE MED SNAPPFÄSTE, IMPELLERENHETER, IMPELLERLAGER OCH IMPELLERAXLAR;
 3. PRODUKTER DÄR SERIENUMRET HAR ÄNDRATS, DOLTS ELLER SAKNAS;
 4. FEL ELLER DEFEKT I TREDJE PARTS PROGRAMVARA ELLER TJÄNSTER SOM LEVERERAS MED, ELLER ÄR TILLGÄNGLIGA VIA, PRODUKTEN;
 5. FEL PÅ EN PRODUKT SOM INTE SÄLJS UNDER VARUMÄRKET RAYMARINE (SOM LEVERERAS MED DEN GARANTIN SOM TILLHANDAHÅLLS AV DESS TILLVERKARE);
 6. RUTINUNDERHÅLL OCH KONTROLLER, MJUKVARUREVIDERINGAR ELLER UPPDATERINGAR, JUSTERING/KALIBRERING, SJÖVÄRDIGHET ELLER DRIFTSÄTTNING;
 7. ÅTERSTÄLLANDE ELLER UTBYTE AV PERSONUPPGIFTER SOM LAGRAS PÅ EN PRODUKT; 
 8. ALLA TILLHÖRANDE KOSTNADER, INKLUSIVE (UTAN BEGRÄNSNING) SKATTER, RESOR ELLER TRANSPORT, AVINSTALLATION ELLER ÅTERINSTALLATION AV PRODUKT (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL AVINSTALLATION AV TRANSDUCER OCH ÅTERINSTALLATIONSKOSTNADER), SJÖSÄTTNING LLER DOCKNINGSAVGIFTER, BOGSERING, FRAKT- ELLER SLÄPAVGIFTER, KOMMUNIKATIONSAVGIFTER, BOENDE ELLER UPPEHÄLLE, TULL ELLER ANDRA TILLHÖRANDE KOSTNADER SOM UPPSTÅR VID BYTE AV EN PRODUKT, VILKA ALLA ÄR KÖPARENS ANSVAR; OCH/ELLER
 9. SKILLNADER I MATERIAL, FÄRG ELLER STORLEK MELLAN FAKTISKA PRODUKTER OCH BILDER ELLER BESKRIVNINGAR AV SÅDANA PRODUKTER I PRODUKTREKLAM, LITTERATUR ELLER PÅ INTERNET.


4 – Tre års utökad garanti

Såvida inte annat har överenskommits skriftligt med Raymarine, kvalificerar sig inte garantiutbytesprodukten, den renoverade Raymarine-produkten och produkter som används för vanliga kommersiella, militära, brottsbekämpande eller relaterade ändamål för den med tre (3) år utökade garantin.

Du kan uppgradera den två (2)-åriga standardgarantin till en garanti som förlängts till tre (3) år utan extra kostnad genom att registrera alla nya produkter inom nittio (90) dagar från det datum då produkten först köptes av köparen eller av köparen till den ursprungliga kunden.

Under denna utökade garantiperiod kommer Raymarine, efter eget val, att reparera eller byta ut produktkomponenter i enlighet med standardgarantin som beskrivs i avsnitt 2.

Efter genomförd registrering av produkten inom perioden på nittio dagar (90 dagar) gäller den utökade garantin i 3-år. 

Om den utökade garantin gäller dig, kommer Raymarine inte att debitera dig för delar eller arbete för giltiga garantireparationer eller giltiga ersättningar. Kostnaden för att transportera en produkt, som omfattas av garantin, till Raymarine för reparation eller utbyte, är emellertid ditt ansvar och täcks inte av Raymarine.

Genom att registrera din produkt hos Raymarine på https://customer.flir.com/ProductRegistration/Register får du viktiga produktmeddelanden, uppdateringar och annan information avsedd att förbättra användningen och nöjet med din produkt.

Om du gör anspråk under den treåriga förlängda garantin måste du tillhandahålla inköpsbevis och bevis på produktregistreringen.


5 – Rutiner för reparationer och utbyten enligt standardgaranti och utökad garanti

För att vara berättigad till garantireparation eller utbyte måste köparen meddela Raymarine inom trettio (30) dagar efter att ha upptäckt eventuella defekter i material eller utförande som påverkar produktens prestanda i enlighet med specifikationen.

Innan köparen kan returnera en produkt under garantin måste köparen först skaffa ett aviseringsnummer från Raymarine via Raymarines kundportal på: https://customer.Raymarine.com/Repairs. För att erhålla aviseringsnumret måste köparen tillhandahålla ett inköpsbevis i original och produktens serienummer. Köparen är ensam ansvarig för att följa alla Raymarines instruktioner inklusive, men inte begränsat till, förpackning av produkten på ett adekvat sätt för leverans till Raymarine samt för alla förpacknings- och fraktkostnader. Köparen kan välja frakttjänsten ”Use FLIR Courier” vid bokning av en garantireparation på Raymarines kundportal, till vilken fraktkostnader inte kommer att debiteras köparen om produkten visar sig vara inom en kvalificerande garantiperiod. Raymarine betalar för att returnera till köparen alla produkter som Raymarine reparerar eller ersätter under garantin.

Var noga med att ta bort alla tillbehör och personlig information (t.ex. sjökort och solskydd) från produkten som returneras. Raymarine tar inget ansvar för förlorade tillbehör som returneras tillsammans med din produkt. Försäkra dig om att säkerhetskopiera alla data (t.ex. waypoints). Packa om produkten för leverans på ett säkert sätt och ta med aviseringsnumret från Raymarines kundportal med den returnerade produkten.

Raymarine förbehåller sig rätten att efter eget omdöme avgöra om en returnerad produkt omfattas av denna garanti. Om Raymarine efter eget omdöme fastställer att en returnerad produkt inte täcks av garantin eller på annat sätt är undantagen från garantitäckning, kan Raymarine debitera köparen en rimlig hanteringsavgift och returnera produkten till köparen, på köparens bekostnad, eller erbjuda köparen möjligheten att hantera produkten som en retur utan garanti.

För fullständig information om felsökning av din produkt innan du returnerar den under garantin, och för information om hur och var du kan returnera din produkt i händelse av att garantireparation krävs, rekommenderas att du kontaktar din lokala certifierade Raymarine-återförsäljare genom att besöka https://www.Raymarine.com/find-your-local-dealer.

Raymarine ansvarar inte för produkter som förloras eller skadas under transporten, och alla frakt-, försäkrings-och tullkostnader är kundens eget ansvar. Raymarine rekommenderar bestämt att du försäkrar alla produkter som returneras till Raymarine under garantin.


5.1 – Garantiutbyte

Raymarines garantiutbytestjänst är endast tillgänglig via en certifierad Raymarine-återförsäljare. Under en giltig garantiperiod, standard eller förlängd, kan du enligt Raymarines garantiutbytestjänst få en garantiutbytesprodukt från Raymarine innan den certifierade Raymarine-återförsäljaren returnerar garantiprodukten till Raymarine. För att vara berättigad till garantiutbytestjänsten måste du förse den certifierade Raymarine-återförsäljaren med:

(i) Inköpsbevis som inbegriper datum och plats för köpet;

(ii) Produktens serienummer; och

(iii) En kopia av din produktregistrering om du är kvalificerad för 3-års förlängd garanti.

Alla produkter som repareras eller byts ut under garantin täcks i etthundraåttio (180) dagar från datum för retursändningen av Raymarine eller under återstoden av den tillämpliga garantiperioden, beroende på vilket som är längst.


6 – Ombordgaranti

Ombordgaranti är ett bekvämt sätt att få sin Raymarine-produkt reparerad eller utbytt av en certifierad Raymarine-återförsäljare utan att först behöva ta bort produkten från båten.


6.1 – Produkter som enligt garantin är berättigade till ombordgaranti

Med undantag för trådlösa instrumentdisplayer och handhållna produkter är alla produkter installerade av en Raymarine-OEM och/eller registrerade av en certifierad Raymarine-återförsäljare berättigade till ombordgaranti utan extra kostnad under den begränsade standardgarantiperioden eller den utökade begränsade garantiperioden som gäller för dig, så som beskrivs i denna Raymarine-garanti (”Kvalificerad produkt”).


6.2 Kvalificera en berättigad produkt för ombordgaranti

Om inte annat följer av följande villkor, begränsningar och undantag, för att kvalificera en berättigad produkt för ombordgaranti utan extra kostnad:

(i) Den Kvalificerade produkten måste installeras på en båt som är belägen inom två (2) timmars tur- och returresa med bil från en certifierad Raymarine-återförsäljare (såvida inte Raymarine uttryckligen godkänt det skriftligen).

(ii) det måste finnas bevis på att den kvalificerade produkten har installerats av en certifierad Raymarine-återförsäljare eller auktoriserad-OEM;

(iii) den kvalificerade produkten måste ha köpts och installerats inom samma geografiska Raymarine-region.  Raymarines tre geografiska regioner:

 1. Amerika (Kanada, USA, Karibien, Centralamerika och Sydamerika);
 2. EMEA (”Europa/Mellanöstern/Afrika”, som inbegriper Storbritannien och EU); och
 3. APAC (”Asia Pacific”, som inbegriper Australien och Nya Zeeland).


6.3 – Process för ombordgaranti

Kontakta din lokala certifierade Raymarine-återförsäljare genom att besöka https://www.Raymarine.com/find-your-local-dealerför för att fråga om erhållande av Raymarine ombordgaranti.

Om du har en produkt som är kvalificerad för ombordgaranti måste du, för att få en ombordtjänst utan extra kostnad, förse Raymarine-återförsäljaren med följande uppgifter innan service påbörjas:

1 – Giltigt köpbevis som bekräftar:

(i) inköpsdatum;

(ii) namnet och platsen för den certifierade Raymarineåterförsäljaren eller den auktoriserade-OEM:en där du köpte produkten;

(iii) Produktens serienummer; och

2 – Giltigt bevis på installation utförd av en Raymarine-återförsäljare eller en Raymarine-OEM i samma geografiska Raymarine-region som där produkten köptes.

Alla produkter som repareras eller byts ut under garantin täcks i etthundraåttio (180) dagar från datum för retursändningen av Raymarine eller under återstoden av den tillämpliga garantiperioden, beroende på vilket som är längst.


7. Utvärdering av produkter vars garanti löpt ut eller som saknar garanti avseende service och reparation

Raymarine kan, efter eget gottfinnande, gå med på att utvärdera eventuell service eller reparera en produkt som inte täcks av garantin. Kontakta din lokala Raymarine återförsäljare på https://www.Raymarine.com/find-your-local-dealer eller genom att kontakta Raymarines kundtjänst på https://www.Raymarine.com/support/repair-warranty-and-returnsför angående information om att erhålla service eller reparation som inte längre omfattas av garantin eller utan garanti.

Om du behöver returnera din produkt till Raymarine måste det göras via Raymarines kundportal på https://customer.flir.com/Repairs. Produkter får endast returneras efter att du har fått ett aviseringsnummer. Var noga med att ta bort alla tillbehör och personuppgifter (t.ex. sjökort och solskydd) från produkten. Raymarine tar inget ansvar för förlorade tillbehör som returneras tillsammans med din produkt. Försäkra dig om att säkerhetskopiera alla data (t.ex. waypoints). Packa om produkten för leverans på ett säkert sätt och ta med, tillsammans med den returnerade produkten, aviseringsnumret från Raymarines kundportal.

All service eller reparation där garantin inte längre gäller eller som inte omfattas av garantin och som utförs av Raymarine kommer med en ettårig begränsad garanti som endast täcker delar och arbete, som börjar från och med det datum då produkten skickas tillbaka av Raymarine till kunden.  Alla produkter som skickas till Raymarine för utvärdering men som returneras till kunden utan service eller reparation, returneras i samma skick som de togs emot, med förbehåll för eventuellt slitage som uppstått för att produkten skulle kunna utvärderas, och omfattas inte av någon som helst garanti.  Produkter som utvärderas, men inte servas eller repareras, debiteras för den tid som behövs för att, på kundens begäran, utvärdera produkten, plus kostnaden för returförsändelsen.

Alla kostnader och avgifter för utvärdering, service eller reparation som inte omfattas av någon garanti är enbart kundens ansvar och ska betalas till Raymarine vid tidpunkten för tjänsten. Kostnaderna och avgifterna som ska betalas beror på typen av utvärdering, service eller reparation och meddelas när du bokar produkten via Raymarines kundportal på https://customer.flir.com/Repairs.

Efter avslutad utvärdering av enheten som kräver service kan den initiala kostnaden för reparationen som rekommenderas av portalen behöva ses över och Raymarine kontaktar kunden för att diskutera detaljerna och ge en offert som kunden kan gå med på för att fortsätta.

Om inget svar fås av kunden på Raymarines kommunikation inom 30 dagar, kommer Raymarine att gå in i ytterligare 30 dagars frist. Om det efter denna period fortfarande inte har förekommit någon kommunikation från kunden, förbehåller sig Raymarine rätten att skrota produkten utan accepterade avgiftspliktiga kostnader eller anspråk.

Raymarine ansvarar inte för produkter som förloras eller skadas under transporten, och alla frakt-, försäkrings-och tullkostnader är kundens eget ansvar. Raymarine rekommenderar bestämt att du försäkrar alla produkter som returneras till Raymarine för service utan garanti. 

Din närmaste Raymarine-återförsäljare

Sök i Raymarines globala nätverk av återförsäljare och servicecenter